Primaria Radovan
Harta site | Prima pagina | Contact  
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Proiecte
Bugetul primariei
Declaratii avere/intr.
Componenta
Comisii
Regulamente
Hotarari
Program audiente
Acte necesare
Legaturi utile
Anunturi Angajare
Stiri / Comunicate
Informatii Publice

            CÎRSTIANU AURICĂ - PRIMAR

 • Curriculum Vitae
 • Atribuţii
 •             Atribuţii primar

      a) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor constitutiei, precum şi punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui Romaniei, a hotărarilor şi ordonantelor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă spijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi celorlalti conducători ai autoritătilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărarilor consiliului judeţean;

      b)Asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliului local. In situaţia in care apreciaza ca o hotărare este ilegală, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizează pe prefect;

      c)Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărarii consiliului local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări in conditiile legii;

      d)Prezintă consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economică şi socială a comunei, a ora şului in concordantă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administratiei publice locale, precum şi informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotărarilor consiliului local;

      e)Intocmeste proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le dispune spre aprobare consiliului local;

      f)Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

      g)Verifică din oficiu sau la cerere incasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de indată consiliului local cele constatate;

      h)Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor impreună cu organele specializate ale statului;

      i)Asigură ordinea publică şi linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor şi unitătilor de protectie civila care au obligatia sa răspundă solicitarilor sale, in conditiile legii;

      j)Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea şi linistea publică;

      l)Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, in condiţiile legii;

      m)Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

      m)Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii şi il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;

      n)Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice propritate a comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfaşurarea normala a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii.

      o)Conduce serviciile publice locale, asigura funcţionarea serviciilor de stare civila şi de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistentă şi ajutor social;

      p)Indeplineşte functia de ofiter de stare civila;

      q)Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenţa sa prin lege;

      r)Propune Consiliului Local spre aprobare, in condiţiile legii organigrama , ştatul de functii, nr. de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;

      s)Numeşte şi eliberează din funcţie , în , condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate ale autoritţii administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului ;

      t)Indeplineşte şi alte atribuţii prevazute de lege sau de alte acte normative şi insarcinarile date de consiliul local.

       Componenta
  Organigrama
  Fisa
  Multimedia
  Alte informatii
  Generalitati
  Institutii publice
  Peisaje locale
  Obiective turistice
  Firme
  Ultima actualizare:
  20.01.2017